موتور هواکش

الکتروموتور

الکتروموتور یا موتور الکتریکی در انواع معمولی و یا ضدجرقه (ضد انفجار) و همچنین از لحاظ برق مصرفی در دو نوع الکتروموتور تکفاز و سه فاز ارائه می گردد. اولین مطلبی که در انتخاب یک الکتروموتور باید در نظر گرفته شود تکفاز یا سه فاز بودن ولتاژ برق محل نصب…

ادامه مطلب الکتروموتور